Prílohy:1

Tabuľkou riadená implementácia

Z tabuľky stavov vieme univerzálnym algoritmom vyhodnotiť, či je vstup rozpoznáný automatom. Vytvoreniu tabuľky predchádza:

 • vytvorenie regulárneho výrazu,
 • prepis regulárneho výrazu do nedeterministcikého automatu,
 • úprava nedeterministického automatu na deterministický,
 • prepis deterministického automatu do tabuľky stavov.

Príklad tabuľky stavov

  pismeno cislica ine akceptuje
1 2 0 0 0
2 2 2 -3 0
3 0 0 0 1

Začiatočným stavom je stav 1. Zo vstupu postupne čítame znaky a podľa tabuľky rozhodujeme o ďalšom postupe. Vstup je rozpoznaný, ak sa dostaneme do akceptovaného stavu. Čísla v stĺpcoch pismeno, cislica a ine predstavujú číslo stavu, do ktorého vstupujeme po určení príslušného znaku. Nula je chybové hlásenie, vtedy algoritmus končí a vstup nie je rozpoznaný. Ak je číslo záporné, znamená to, že prečítaný znak budeme v ďalšom kroku čítať znovu ten istý, preto znížime index aktuálneho prvku o jedna, aby sa v ďalšom prechode opäť navýšil na tú istú hodnotu. Číslo nasledujúceho stavu získame absolútnou hodnotou.

Implementácia v Jave

public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    
    int[][] T = {
      {2,0, 0,0},
      {2,2,-3,0},
      {0,0, 0,1}    
    };    
    
    int stav = 1; //nie nula
    String vstup = "meno=peter+4;";

    int znak;
    int i=0;
    
    /*
      -absolutnou hodnotou zistujem cislo stavu
      -prvok "-3" je namiesto "[3]"
    */
    boolean chyba=true;
    for(;;)
    { 
      if (T[stav-1][3]==1) {chyba=false; break;} //Akc
             
      znak = vstup.charAt(i++);            
      if (Character.isLetter(znak)) {        
        stav=Math.abs(T[stav-1][0]); //pismeno 
        if (stav==0) break;
        else if (T[stav-1][0] <0) i--; //vratenie znaku spat
      }
      else if (Character.isDigit(znak)) 
      {
        stav=Math.abs(T[stav-1][1]); //cislica        
        if (stav==0) break;
        else if (T[stav-1][1] <0) i--; //vratenie znaku spat
      }
      else {
        stav=Math.abs(T[stav-1][2]); //iny znak        
        if (stav==0) break;
        else if (T[stav-1][2] <0) i--; //vratenie znaku spat
      } 
    } 
    
    System.out.println(chyba? "chyba":"vstup vyhovuje");
  }