Prílohy:1

Parser

Vytvorte parser, ktorý na vstupe rozpozná nasledujúce tokeny:

 • identifikátor (reťazec znakov a číslic)
 • konštanta (reťazec číslic)
 • priradenie (znak =)
 • sčítanie (znak +)
 • odčítanie (znak -)
 • násobenie (znak *)
 • delenie (znak /)
 • bodkočiarka (znak ;)
 • ľavázátvorka (znak ()
 • pravá zátvorka (znak ))
 • kľúčovéslovo (reťazce "vstup", "vystup")
 • koniecvstupu

Parser je potrebné implementovať ako triedu, ktorá bude v konštruktore očakávať odkaz na vstupné dáta, a bude obsahovať metódu Token dalsi(), ktora pri každom zavolaní vráti ďaľší token rozpoznaný na vstupe.

Hlavna.java

package parser;

import java.io.IOException;

public class Hlavna {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Parser p = new Parser("prem = (+31);");
    Token token;
    while ((token=p.dalsi())!=Token.EOF) System.out.println(token); 
  }
  
}

Parser.java

package parser;

import java.io.IOException;
import java.io.PushbackReader;
import java.io.StringReader;

public class Parser {
 
  int c;
  StringReader sr;
  PushbackReader pbr;

  public Parser(String vstup) {
    sr = new StringReader(vstup);
    pbr = new PushbackReader(sr); 
  }  
  
  public Token dalsi() throws IOException { 
    
    //identifikator, konstanta, priradenie, scitanie, 
    //odcitanie, lzatvorka, pzatvorka, klucove_slovo, EOF 
    
    String str="";
    int cislo;
    
    for(;;)
    {
      c = pbr.read();
      
      if (c==-1) return Token.EOF;
      if (c==' ') continue;
      
      if (c=='+') return Token.scitanie;
      if (c=='-') return Token.odcitanie;
      if (c=='(') return Token.lzatvorka;
      if (c==')') return Token.pzatvorka;
      if (c=='=') return Token.priradenie;
      if (c=='*') return Token.nasobenie;
      if (c=='/') return Token.delenie;
      if (c==';') return Token.bodkociarka;
      
      str += (char)c;
      c = pbr.read(); pbr.unread(c);
      
      if (!Character.isAlphabetic(c) && !Character.isDigit(c))
      {   
        //klucove_slovo
        if ("vystup".equals(str) || "vstup".equals(str)) return Token.klucove_slovo;
        
        //konstanta
        try {            
          cislo = Integer.parseInt(str);
          return Token.konstanta;
        } catch (NumberFormatException e) {}
        
        //identifikator
        if (Character.isAlphabetic(str.charAt(0))) {
          return Token.identifikator;
        } else {
          System.out.println("ERROR: Chybne zapisana premenna." + str);
          return Token.EOF;
        }
      }
      
      
    }
  }  
}

Token.java

package parser;

public enum Token {
  identifikator, konstanta, priradenie, scitanie, nasobenie, delenie, bodkociarka,
  odcitanie, lzatvorka, pzatvorka, klucove_slovo, EOF  
}