Hardvérové koncepcie distribuovaných systémov

Existuje viacero schém prepojenia multiprocesorových systémov, ale najviac používaná je Flynnova taxonómia[1]. Rozdelil multiprocesorové systémy pomocou dvoch charakteristík – počet prúdov inštrukcií a počet prúdov dát:

  • SISD (angl. single instruction, single data), je to počítač s jedným prúdom inštrukcií a jedným prúdom dát. Do tejto kategórie patria všetky jednoprocesorové počítače.
  • SIMD (angl. single instrucion, multiple data), počítač s jedným prúdom inštrukcií a viacerými prúdmi dát. Jedna inštrukčná jednotka zadáva príkazy viacerým dátovým jednotkám. Patria sem niektoré superpočítače.
  • MISD (angl. multiple instruction, single data), počítač s viacerými prúdmi inštrukcií a jedným prúdom dát. Do tejto kategórie nepatria žiadne známe počítače.
  • MIMD (angl. multiple instrucion, multiple data), čo znamená viacero prúdov inštrukcií a viacero prúdov dát. Sem patria všetky distribuované systémy.

MIMD (obr. 1) počítače je možné rozdeliť do dvoch skupín:

  • Multipočítače – majú vlastnú pamäť
  • Multiprocesory – majú spoločnú pamäť

Tieto dve kategórie môžu byť rozdelené podľa spôsobu prepojenia uzlov:

  • Prepojenie pomocou zbernice využíva jednotné médium, napríklad kábel, zbernicu, či iné médium, ktoré prepojuje všetky uzly.
  • Prepojenie pomocou prepínačov naopak používa priame prepojenie medzi jednotlivými uzlami. Správy sa zasielajú medzi priamo prepojenými uzlami.

Obrázok 1: Taxonómia paralelných hardvérových architektúr.1Do akých skupín sa delia MIMD počítače?

2Ako sú rozdelené multiprocesorové systémy?