Periférne zariadenia1Z akých registrov pozostáva radič?


 1. registre
 2. registre
 3. register
 4. register

2Činnosť CPU pozostáva z týchto krokov:


 1. načíta
 2. inštrukciu
 3. prenesie
 4. vykoná inštrukciu
 5. výsledky

3Simultánne periférne operácie online označujeme pojmom4Čo znamená skratka DMA?


prístup k pamäti.

5Zoraďte štruktúru vstupno-výstupnej operácie od najvyššej vrstvy


 1. HW
 2. OS
 3. obsluha prerušení
 4. ovládače zariadení
 5. Používateľ

6Periferné zariadenia delíme na: (doplnte chýbajúce znaky)


 1. blokové - prenášajú bloky dát
 2. - prenášajú znak po znaku
 3. é

7Periferné zariadenia delíme na