Periférne zariadenia1Čo znamená skratka DMA?


prístup k pamäti.

2Zoraďte štruktúru vstupno-výstupnej operácie od najvyššej vrstvy


 1. HW
 2. ovládače zariadení
 3. obsluha prerušení
 4. OS
 5. Používateľ

3Periferné zariadenia delíme na: (doplnte chýbajúce znaky)


 1. blokové - prenášajú bloky dát
 2. - prenášajú znak po znaku
 3. é

4Z akých registrov pozostáva radič?


 1. registre
 2. registre
 3. register
 4. register

5Činnosť CPU pozostáva z týchto krokov:


 1. načíta
 2. inštrukciu
 3. prenesie
 4. vykoná inštrukciu
 5. výsledky

6Periferné zariadenia delíme na

7Simultánne periférne operácie online označujeme pojmom