Dostupné lekcie

 1. Numerická matematika
  1. Babylonská metóda
  2. Bisekcia
  3. Regula falsi
  4. Newtonová metóda
  5. Jacobiho metóda
  6. Gauss-Seidelova metóda
  7. Gaussova eliminačná metóda
  8. Interpolačný polynóm
  9. Metóda najmenších štvorcov
  10. Numerické integrovanie
 2. Operačné systémy 2
  1. Periférne zariadenia
  2. Distribuované operačné systémy
  3. Úvod k distribuovaným systémom
  4. Hardvérové koncepcie distribuovaných systémov
  5. Softvérové koncepcie distribuovaných systémov
  6. Čas v distribuovaných systémoch
  7. Procesy
  8. Komunikácia medzi procesmi
  9. Plánovanie úloh v distribuovaných systémoch
  10. Migrácia procesov
  11. Správa pamätí
  12. Distribuované súborové systémy
  13. MOSIX Virtual Cluster
 3. Prekladače
  1. Lexikálna analýza
   1. Rozpoznanie telefónneho čísla - drevorubač
   2. Rozpoznanie funkcie - drevorubač
   3. Parser
   4. Tabuľkou riadená implementácia
   5. Generátor FLEX
  2. Syntaktická analýza
   1. Generátor FLEX & Bison
   2. Recursive descent parser
   3. Tabuľkou riadený parser
 4. Kryptografia
  1. Transpozičná šifra
  2. Odstránenie diakritiky v C, histogram početnosti znakov
 5. Matlab
  1. Overenie vstupu a histogram početnosti
  2. Rýchlosť a dráha rovnomerne spomaleného pohybu
 6. Multimediálna tvorba
 7. Efektívne algoritmy
 8. Efektívne algoritmy 2