Úvod k distribuovaným systémom

Distribuovaný systém sa skladá z niekoľkých počítačov, ktoré spolu komunikujú prostredníctvom počítačovej siete. Počítače, ktoré sú prepojené sieťou môžu byť od seba priestorovo oddelené akoukoľvek vzdialenosťou. Môžu byť na rôznych kontinentoch, v rôznych budovách alebo v rôznych miestnostiach.

Hlavná motivácia pre vytváranie a používanie distribuovaných systémov vychádza z túžby spoločného využívania zdrojov. Termín „zdroje“ môže byť charakterizovaný ako rozsah vecí, ktoré môžu byť spoločne používané v distribuovanom počítačovom systéme. Zdroje môžu byť hardvérové komponenty ako sú disky a tlačiarne, alebo softvérové subjekty ako súbory, databázy a dátové objekty všetkých druhov.

V tabuľke 1 sa nachádzajú výhody distribuovaných systémov oproti centralizovaným systémom. Prepojením väčšieho množstva mikroprocesorov do jedného systému dostaneme lepší pomer ceny a výkonu oproti sálovým počítačom. Takýmto prepojením sa dá dosiahnuť taký celkový výkon systému, aký sa nedá dosiahnuť použitím jedného sálového počítača za akúkoľvek cenu. V distribuovaných systémoch je výpočtová záťaž rozdelená na niekoľko procesorov. Keď zlyhá jeden procesor spôsobí to prerušenie práce len jedného počítača, zatiaľ čo ostatné pracujú ďalej, to poskytuje veľkú spoľahlivosť systému. Kapacita a výkon distribuovaného systému sa dá ľahko zvýšiť pridaním ďalších komponentov do systému, napríklad procesorov, diskov.

Tabuľka 1: Výhody distribuovaných systémov nad centralizovaným systémom.

Ekonomika Mikroprocesory poskytujú lepší pomer ceny a výkonu.
Výkon Distribuovaný systém môže dosiahnuť lepšieho celkového výkonu ako akýkoľvek sálový počítač.
Spoľahlivosť Pri zlyhaní časti systému môže zvyšok systému pokračovať v činnosti.
Rozšírenosť Kapacita a výkon systému môže byť po častiach zvyšovaná.

Tabuľka 2 ukazuje výhody distribuovaných systémov nad samostatným systémom. Distribuovaný systém umožňuje viacerým používateľom prístup k spoločným dátam a zariadeniam. Pracovná záťaž nemusí vždy bežať na počítači kde je spustená, ale môže bežať na najvhodnejšom počítači v sieti, napríklad na najmenej vyťaženom.

Tabuľka 2: Výhody distribuovaných systémov nad samostatným systémom.

Spoločné dáta Umožní viacerým používateľom prístup k dátam.
Spoločné zariadenia Umožní spoločne pristupovať k periférnym zariadeniam.
Komunikácia Jednoduchá komunikácia človeka s človekom.
Flexibilita Efektívnejšie rozdeľuje prácu na dostupné počítače.

V tabuľke 3 sú opísané nevýhody distribuovaných systémov. Najväčšou nevýhodou je málo existujúceho softvéru, ktorý musí riešiť viac problémov a robiť viac rozhodnutí ako softvér pre centralizované systémy. Preto je potrebné pre ich beh aj kvalitnejší hardvér. V distribuovaných systémoch je intenzívna komunikácia, preto sa sieť môže zahltiť. Keďže sú dáta spoločné, je potrebné zabezpečiť, aby utajované dáta nebolo možné použiť neoprávnením používateľom.

Tabuľka 3: Nevýhody distribuovaných systémov.

Softvér Málo existujúceho softvéru, veľké požiadavky na hardvér.
Prepojenie Sieť môže byť zahltená.
Bezpečnosť Ľahký prístup k dátam – nutnosť utajenia.
Flexibilita Efektívnejšie rozdeľuje prácu na dostupné počítače.


1Aké nevýhody má distribuovaný systém?


2Aké sú výhody distribuovaných systémov nad samostatným systémom?


3Aké sú výhody distribuovaných systémov nad centralizovaným systémom?