Periférne zariadenia1Čo znamená skratka DMA?


prístup k pamäti.

2Z akých registrov pozostáva radič?


 1. registre
 2. registre
 3. register
 4. register

3Periferné zariadenia delíme na: (doplnte chýbajúce znaky)


 1. blokové - prenášajú bloky dát
 2. - prenášajú znak po znaku
 3. é

4Zoraďte štruktúru vstupno-výstupnej operácie od najvyššej vrstvy


 1. Používateľ
 2. obsluha prerušení
 3. ovládače zariadení
 4. OS
 5. HW

5Simultánne periférne operácie online označujeme pojmom6Periferné zariadenia delíme na

7Činnosť CPU pozostáva z týchto krokov:


 1. načíta
 2. inštrukciu
 3. prenesie
 4. vykoná inštrukciu
 5. výsledky